Непрофитен сектор

Непрофитниот сектор во Р.С Македонија го држи своето делување врз основа на Закон за здруженија и фондации. Работењето на овие организации го вршиме врз основа на Закон за сметководство на непрофитни организации.

Финансиско водење и известување за пооделни проекти, периодични и годишни финансиски извештаи за непрофитни организации.