Градежна Индустрија

Еден од најголемите предизвици во градежната индустрија е фактот дека индустријата е во фаза на масовно производство, а од друга страна купувачот бара поголема флексибилност од кога и да е во врска со практичните и визуелните аспекти на секоја капитална инвестиција. Постојаниот растечки аспект за намалување на залихите и кратките рокови на проектите само го зголемуваат предизвикот во работењето во оваа индустрија.

Материјално и финансиско известување на периодична или годишна основа, по пооделни градежни проекти или за работењето на целокупната компанија. Целосно интегриран систем кој електронски е достапен на клиентот во секое време.