Производство

Производство e се уште една од најголемите индустрии во развиените земји во светот. Во изминатите неколку години Македонија стана ветувачка земја за инвеститорите да влезат на овој пазар, особено со воспоставување на слободни зони.

Производствените компании се извор на енергија во повеќето економии ширум светот, помагајќи да се генерираат и извозот и производите за домашна потрошувачка. Производителите се со големина од мали, специјализирани компании до огромни мултинационални конгломерати со клиенти ширум светот.

Сметководственото евидентирање на настани го вршиме со интегрирана ЕРП софтвер  за сеопфатно и ефикасно управување со производствените процеси на компанијата.

КОМПАНИИ СО ЕДНОСТАВНО ПРОИЗВОДСТВО

Една од најважните функционалности е лесно и интегрирано следење на залихите и проценка на производот со што можноста од грешка целосно е сведена на минимум.

Целосно интегрирано вршење на секојдневни деловни активности и нивно ажурно дневно евидентирање во сметководствени настани без губење на време.

Издавање и прием на фактури, профактури, налози за набавка

Работење со е-фактури

Готовинско работење

Залихи и складишта

Евиденција на вработените и патни налози

Платен список

Деловни анализи и извештаи

Основно производство

Сервис

 

 

КОМПАНИЈА СО ПООПШИРНО ПРОИЗВОДСТВО, ПЛАНИРАЊЕ И ТЕРМИНИРАЊЕ

Кај компаниите со покомплексен начин на производство нудиме пакет на услуги кои во себе вклучуваат дополнитени сметководствени и финансиски анализи  поврзани со производните процеси и планирање на парични текови

1.Производство – планирање

2.Производство – терминирање

3.Производство – напредни деловни налози

4.Производство – пресметка на материјали со алтернативи

 

Вр ознова на брзо, точно и наврмено следење на производните процеси генерираме информации и извештаи преку кои компаниите ги добиваат следниве вредности на подобрено деловно работење:

  • Побрзи и поедноставени работни процеси
  • Најточно планирање
  • Утврдување на рокови за спроведување
  • Сигурно донесување на деловни одлуки
  • Ефикасно работење во сите оддели
  • Транспарентно управување со производствени единици