Сметководствено советување

Со користење на современи дигитални ситеми за финансиско и материјално евидентирање на настани обезбедуваме квалитетни сметководствени совети и  податоци базирани на тековни анализи на деловни настани. Користејќи современи технологии за е-трговија, можеме да го оптимизираме работењето, да го поедноставиме и да го намалиме бројот на грешки.

Важно е претприемачот да извршува одредени рутински задачи независно. Најчесто од овие задачи е издавање и примање фактури, складирање, издавање патни налози и следење на евиденцијата за работното време. Исто така е важно за секој претприемач да има пристап до преглед и анализа на бизнисот во секое време. За претприемачи за управување со деловни процеси и размена на сметководствени документи нудиме работење во целосно интегриран сметководствен систем кој овозможува

  • Централно управувани документи и податоци
  • Мобилност – достапност на целокупната деловна документација од било кое место во било кое време
  • Целосна контрола врз бизнисот

Сметководствено советување и комуникација неограничено достапна 24/7.