Управување со лични финансии

Управување со лични финансии

Финансиско управување со лични финансии на поединец или семејна заедница, советување или управување со нивниот буџет, штедење, инвестирање и трошење на парични ресурси тековно, земајќи ги предвид различните финансиски ризици и идните животни настани.

Главни области во процесот на управување со личните финансии се:

– Приходи;

– Трошоци;

– Штедење;

– Инвестирање.

 

Чекори во личното финансиско планирање

Постојат 6 чекори во финансиското планирање:

1.  Проценка на вашата финансиска состојба во моментот;

2.  Поставување цели;

3. Определување на активностите што треба да се преземат;

4.  Изработка на финансиски план;

5.  Спроведување на планот;

6.  Следење и ревидирање на остварувањето на планот

 

Поставување на финансиски цели

-Приоритети на краток, среден и долг рок

– Со добар личен финансиски план, вашата финансиска состојба е под контрола

– Важна цел ‒ заштеда за вонредни ситуации

 

Стручниот тим на Лазовски Ви нуди различни начини кој ќе Ви помогнат да ја разберете и минимизирате Вашата загриженост за Вашата иднина.

ПАМЕТНО УПРАВУВАЊЕ СО ПАРИТЕ